අන්තර්ජාල බැංකු කටයුතු සඳහා Payoneer Master Card එකක් ලබා ගැනීම.(25$ free)

මෙම කාඩ්පත භාවිතා කර අන්තර්ජාල බැංකු කටයුතු පහසුවෙන් හා කාර්යක්ෂමව ඉටු කළ හැක.ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු කිහිපයක් මේ සඳහා සහය දක්වයි.

Read More