ජීවි⁣තයක යථාර්ථය

මෙහෙමත් දේවල් වෙනවනේ හාන්දුරුවනේ… එකමත් එක කාලෙක එකමත් එක දවසක ඩේටා බැදීම් අස්සේ ඔන්ලයින් ජීවි⁣ත ගෙවද්දි පණ දෙන්න තරමට ලංවුණා මිනිස්සු දෙයියනේ කියලා ටික දවසක් යනකොට එහෙම එකෙක් උන්නද කියලවත් දන්නේ නැති විදියට වෙනස්වෙනවා..

Read More

Online ජීවි⁣තයක ඩේටා බැදීම්

මෙහෙමත් දේවල් වෙනවනේ හාන්දුරුවනේ… එකමත් එක කාලෙක එකමත් එක දවසක ඩේටා බැදීම් අස්සේ ඔන්ලයින් ජීවි⁣ත ගෙවද්දි පණ දෙන්න තරමට ලංවුණා මිනිස්සු දෙයියනේ කියලා ටික දවසක් යනකොට එහෙම එකෙක් උන්නද කියලවත් දන්නේ නැති විදියට වෙනස්වෙනවා..

Read More

දත් ‍බෙහෙත් වලින් කරන්න පුලුවන් වැඩ

Sim කාර්ඩ්,sd කාර්ඩ් පිරිසිදු කිරීම කාසි පිරිසිදු කිරීම. රෙදි මත ඇති පැල්ලම් ඉවත් කිරීම. White board පිරිසිදු කිරීම. ජංගම දුරකථන තිර පිරිසිදු කිරීම.

Read More