හිනහෙන්න හැකි නම් ආයේ වතාවක් – එක කොටස

හිනහෙන්න හැකි නම් ආයේ වතාවක්… ~ ~ ~ ~ ~ ~ අඩෝ බලපන් බන් අරකිගේ ලයින් එක.. හරියට පාස් අවුට් සින්නියක් වගේ. උන්ගෙවත් නෑ ගයියා ඔච්චර ගැම්බර්.. මෙන්න මුන් වගේ උන් නිසා තමයි බන් රැග් එක නවත්තන්න හිතෙන්නේ නැත්තේ..

Read More