අන්තර්ජාල බැංකු කටයුතු සඳහා Payoneer Master Card එකක් ලබා ගැනීම.(25$ free)

මෙම කාඩ්පත භාවිතා කර අන්තර්ජාල බැංකු කටයුතු පහසුවෙන් හා කාර්යක්ෂමව ඉටු කළ හැක.ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු කිහිපයක් මේ සඳහා සහය දක්වයි.

Read More

දත් ‍බෙහෙත් වලින් කරන්න පුලුවන් වැඩ

Sim කාර්ඩ්,sd කාර්ඩ් පිරිසිදු කිරීම කාසි පිරිසිදු කිරීම. රෙදි මත ඇති පැල්ලම් ඉවත් කිරීම. White board පිරිසිදු කිරීම. ජංගම දුරකථන තිර පිරිසිදු කිරීම.

Read More