💕💕 රිදී තාරකාවී =දහවෙනි කොටස 💕💕

💕💕 රිදී තාරකාවී 💕💕 *** 10 කොටස *** කඩුල්ල ලගින් මතු උන රැව දැක්කාම මං අයාසයෙන් පාලනය කරගෙන හිටපු කදුළු අලුත් උනේ වාන් දනවා ..වගේ……….. ” රි…..දී ” “නි……පූ”

Read More

සෙනෙහස මියදේවිදෝ – විසිවෙනි කොටස

සෙනෙහස මියදේවිදෝ.. මේකයි අයියා අපි කියමුද සෙහස් අයියට පුන්චියට පොඩි ළමයි ටිකකට පන්තියක් කරන්න කියලා.. ගනන්වලටත් A එකක් තියෙනවනේ.. ළමයි දහයක් විතර හොයාගත්තම ඇතිනේ..

Read More