ඔබගේ පරිගණකයෙන් අන්තර්ජාලය හරහා වෙනත් පරිගණකයක් හැසිරවීම

මෙම මෘදුකාංගය භාවිතයෙන් ලොව ඕනෑම තැනක ඇති පරිගණකයක් අන්තර් ජාලය හරහා හැසිර විය හැක.

 සැලකිය යුතුයි :- මෙම මෘදුකාංගය පරිගණක දෙකෙහිම ස්ථාපනය කර තිබිය යුතු අතර පරිගණක දෙකම අන්තර් ජාලයට සම්බන්ධ වී තිබිය යුතුය. 

  • මෘදුකාංගය Download කර ගැනීම පහත සඳහන් ලින්ක් එක භාවිතා කර ඔබගේ පරිගණකයේ Os එක අනුව Download කරගන්න.

          https://Goo.Gl/DfLD3f

  • Download කර ගත් Anydesk මෘදුකාංගය පරිගණක ‍දෙකටම Copy කර ගන්න.
  • අනතුරුව පරිගණක දෙකෙහිම මෘදුකාංගය Open කරගන්න.ඉහළින් සඳහන් වන්නේ ඔබගේ පරිගණක ලිපිනයයි.පහතින් සඳහන් වන්නේ සම්බන්ධ විය යුතු පරිගණකයේ ලිපිනය ලබා දිය යුතු ස්ථානයයි.

  • දැන්,ඔබට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය පරිගණකයේ ලිපින ලබා දී Connect කරන්න.දැන් ඔබටත් එම පරිගණකය ඔබගේ පරිගණකයේ සිට පාලනය කළ හැක.   

Related posts

Leave a Reply