අතැර යන්නම් ලතෙක් සෙනෙහස

සිදාදියේ නුඹ දුටුවම
අදහන්නට බැරි නෙතු යුග දූලි වැකුණු දෙඅත්වලින්
පිසදමාන මගේ නෙත් යුග
බැලුවා මම පුදුම වෙලා

තුරුලු කර⁣න් බෝතලයක්
දල්වා⁣ගෙන දුම්වැටියක්
අඩි භාගෙක ප්‍රමාණයට
වවාගත්ත කොණ්ඩ රැවුල්
සිහිකරන්නේ කාවද මට
එදා උන්න හැඩකාරයා

සුවිප් බොඩ් එක එල්ලන්
බලා උන්නා නුඹ දිහාම
එදා මගේ ජීවි⁣තයම
සින්නක්කරවම ලියාපු
අාදරයට රැවටි අද
පෙති වියකුණු කුසුමද මම

සල්ලාල පෙම් හීන විකිණෙද්දි
කාසි කහවනුවලට සෙයිලමේ
මතක්නොවුනිද යාන්තම්වත්
ආදරේ බව තවම මම

දොසක් දෙන්නෑ හීනෙකින්වත්
පුරන්නේ නෑ පෙරුමන්
ආයෙ නම් මා නුඹ නමින්
ලසෝ දුක් ගිනි උහුලගෙන මම
අතැර යන්නම් ලතෙක් සෙනෙහස
දරන්නට කසාවත
දනක් දිග කෙස් වැටිය
පුදන්නම් ජීවිතය යදිනා
කේෂයන් නැති අප්සරාවකට….

L.R.C.Gamage
05/06/18

Related posts

Leave a Reply