පියාණනි

සුවිසල් මන්දිර තුළ මහත් සැප නොදුන්නාට

පෝෂණය කළා ඔබ අපව නැණ ගුණයෙන්

සමාජය සරසන කල නැණ ගුණැති දරුවන්

සතුටින් හිනැහුනා ඔබ පැල්පතේ සිට මනරම්

– චන්ද්‍රා –

 

Related posts

Leave a Reply