දිනුම

පරාර්තකාමීත්වය ද දිනෙක ඔබ නිහඬ කරාවි……

Related posts

Leave a Reply