හුදකලාව

සිතුවම නොපෙනෙ ලග සිට බලන කල…. එය දුර සිට බලනා කල පෙනෙවි ඔප්නැන්වී මනා ලෙස….ජිවිතය සිතුවම වු කල එහි නිමැවුම් කරු ඔබ නොවෙද?

– විනුරි –

Related posts

Leave a Reply