ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථනයෙන් පරිගණකය හැසිරවීම.

splashtop

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථනයෙන් පරිගණකය හැසිරවිය හැකි බව ඔබ දන්නවාද?

සැළකිය යුතුයි :- මෙය සිදු කිරීම සඳහා ඔබගේ දුරකථනය සහ පරිගණකය එකම Wi-Fi ජාලයකට සම්බන්ඳ වී තිබිය යුතුය.
නැතහොත් ඔබගේ දුරකථනයේ WiFi Hotspot පහසුකම භාවිතයෙන් දුරකථනය සහ පරිගණකය එකින් එකට සම්බන්ධ කල හැක.
  1. Download And Install Splashtop Android Application

        https://Goo.Gl/NUKouo

  1. Create Splashtop Account

          

  1. Confirm Your Splashtop Account On Your E-Mail
  2. Login Your Splashtop Account

           

  1. Download Splashtop Software On Your Pc

          https://Goo.Gl/EGF6Mf

  1. Login Your Pc Splashtop Account

          ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථනයේ Login වීමට ලබා දුන් Username සහ Password ලබා දෙන්න.

          

  1. Open Splashtop Application On Your Mobile Device.

          

  1. Click On Your Computer Name.

         

  1. Then Click Remote Desktop

          

  1. Now You Can Access Your Pc In Your Phone

          

Related posts

Leave a Reply