දත් ‍බෙහෙත් වලින් කරන්න පුලුවන් වැඩ

  1. Sim කාර්ඩ්,sd කාර්ඩ් පිරිසිදු කිරීම
  2. කාසි පිරිසිදු කිරීම.
  3. රෙදි මත ඇති පැල්ලම් ඉවත් කිරීම.
  4. White board පිරිසිදු කිරීම.
  5. ජංගම දුරකථන තිර පිරිසිදු කිරීම.

 

Related posts

Leave a Reply