💕💕 රිදී තාරකාවී = හය වන කොටස 💕💕

💕💕 රිදී තාරකාවී 💕💕 *** 06 කොටස *** “කාෂි……ර්ර්ර්ර්” ” මොනවාද මෙතන වෙන්නෙ ආආආඅ” මමයි කාෂී සර්යි දෙන්නම ගැස්සිලා එකවැරම බැලුවේ දොර දිහා “දෙවියනේ අමිෂා මැඩම් “

Read More

💕💕 රිදී තාරකාවී 💕💕 = හතර වෙනි කොටස

💕💕රිදී තාරකාවී 💕💕 ** 04 කොටස *** “අනේ පිං සිද්ද වෙයි මට යන්න දෙන්න සර්” “මාව අතැරපන් පර බල්*** මට යන්න දිපන් තිරිසනා ” මං අත්දෙකින්ම ඒ කෙස් ඇද ඇද යටිගිරියෙන් කෑහුවේ.වැදලා වැදලා ජිවිතේ ඉල්ලලා බැරිම තැන..

Read More